فروش

سکه

۱.سکه ۱۰۰دیناری قاجار                                                                                      ۱۰۰۰۰تومان

۲.سکه ۱۰۰ دیناری قاجارمسی(دو شاهی)                                                             ۱۵۰۰۰تومان

۳.سکه دو شاهی مسی قاجار                                                                               ۸۰۰۰تومان

۴.سکه دو هزار دیناری احمدشاه(نقره)                                                                   ۳۵۰۰۰تومان

سکه هزار دیناری احمدشاه(نقره)                                                                         ۱۸۰۰۰تومان

سکه یاد بود باقر خان(مقداری کهنه)                                                                      ۱۵۰۰۰تومان

 

اسکناس

اسکناس ۱۰ریالی(مقداری کهنه)                                                                          ۱۲۰۰۰تومان

اسکناس۲۰ریالی                                                                                               ۱۸۰۰۰تومان

سکه۱۰۰۰ریالی                                                                                                 ۲۵۰۰۰تومان

 

 

                       برای خرید به ۰۹۱۹۸۶۷۹۱۴۱ تماس بگیرید                        

+ نوشته شده در  90/05/09ساعت 11:17  توسط | 
+ نوشته شده در  90/07/01ساعت 11:53  توسط | 
+ نوشته شده در  90/07/01ساعت 11:44  توسط | 

+ نوشته شده در  90/06/29ساعت 16:50  توسط | 
لیاباباب

+ نوشته شده در  90/05/17ساعت 12:7  توسط | 

+ نوشته شده در  90/05/11ساعت 14:26  توسط | 

+ نوشته شده در  90/05/11ساعت 14:25  توسط | 

+ نوشته شده در  90/05/11ساعت 14:19  توسط | 

+ نوشته شده در  90/05/11ساعت 14:17  توسط | 

+ نوشته شده در  90/05/11ساعت 13:55  توسط |